Our blog

JQL: Hàm, lịch sử và sắp xếp

Các hàm trong Jira rút gọn logic phức tạp để bạn có thể truy cập và sử dụng chúng một …

Top 10 mẹo Planning Pocker

Nếu bạn đang có kế hoạch áp dụng kỹ thuật Planning Pocker cho việc ước tính trong quy trình Agile, …

1 2 3 17

Tăng năng suất làm việc và doanh thu cùng DevSamurai Việt Nam

Liên hệ với chúng tôi để nhận ưu đãi ngay hôm nay!